Skip to Content

Show / Hide Menu

Polisi Preifatrwydd

Y Gynghrair Efengylaidd yw'r corff mwyaf a hynaf sy'n cynrychioli dwy filiwn o Gristnogion efengylaidd y DU. Ein nod yw cysylltu pobl ar gyfer cenhadaeth a rennir o wneud Iesu yn hysbys.

Bydd y wybodaeth a ddarperir gennych yn cael ei chynnal o dan Ddeddf Diogelu Data 1998. Byddwn yn gwneud popeth a allwn i amddiffyn eich preifatrwydd ac i sicrhau bod unrhyw wybodaeth bersonol rydych chi'n ei rhannu gyda ni yn cael ei storio'n ddiogel.

Rydym yn gwerthfawrogi a pharchu pawb sy'n cysylltu â ni. Yn unol â'n credoau Cristnogol, ein nod yw bod mor glir â phosibl ynghylch sut a pham yr ydym yn defnyddio'r wybodaeth a roddwch i ni. Os na chaiff eich cwestiynau eu hateb yn llawn gan y wybodaeth isod, cysylltwch â'n swyddog diogelu data a fydd yn hapus i helpu. Ebostiwch info@eauk.org neu ffoniwch 020 7520 3830.

Mae cydymffurfio â Deddf Diogelu Data 1998 yn sail i'n holl arferion preifatrwydd gwybodaeth bersonol. Mae gennym hefyd bolisi Diogelu Data sy'n rheoli sut yr ydym yn defnyddio'r wybodaeth a gasglwn amdanoch chi.

Datganiad Diogelu Data

Mae datganiad diogelu data'r Gynghrair Efengylaidd fel a ganlyn:

Mae cadw eich data yn ddiogel yn bwysig iawn i ni. Drwy ddarparu'ch manylion personol, rydych chi'n cytuno i ganiatáu i'r Gynghrair Efengylaidd gysylltu â chi naill ai ar sail y caniatadau a roddwyd gennych ni neu am ein Buddiannau Cyfreithlon yn unol â'r rheoliadau diogelu data cyfredol. Ni fyddwn byth yn sicrhau bod eich data personol ar gael at ddibenion marchnata i unigolion neu sefydliadau allanol. Am ragor o wybodaeth e-bostiwch info@eauk.org.

Sut rydym ni'n casglu gwybodaeth amdanoch chi

Rydym yn casglu gwybodaeth bersonol bob tro yr ydych mewn cysylltiad â ni. Er enghraifft, pan fyddwch chi'n dod yn aelod, yn gwneud rhodd, yn llywio i ddigwyddiad, yn gofyn am adnodd, rhowch eich manylion i siaradwr Cynghrair Efengylaidd mewn digwyddiad neu anfonwch e-bost atom.

Nid yw'r Gynghrair Efengylaidd yn derbyn nac yn dal unrhyw fanylion cerdyn credyd am roddion / taliadau a wneir trwy ein gwefannau. Mae ein holl asiantau 'Secure Trading Limited' yn ymdrin â phob taliad cerdyn credyd. Defnyddir Meddalwedd Gweinydd Diogel (SSL) i amgryptio pob gwybodaeth am gerdyn credyd a anfonwyd o'r wefan hon.

Pam rydym yn casglu gwybodaeth amdanoch chi

Rydym yn casglu gwybodaeth amdanoch chi am y rhesymau canlynol:

  • Rhoi gwybodaeth i chi am ein gwaith, gan gynnwys postio, digwyddiadau ac adnoddau sy'n ymwneud ag aelodaeth ac i deilwra'r math hwn o wybodaeth yn ôl eich lleoliad a'ch diddordebau mynegi.
  • Gofyn am gymorth ariannol ac anariannol, megis gweddi.
  • I brosesu rhoddion a roddwch i ni a sicrhau eu bod yn cael eu cofnodi'n gywir.
  • I gadw cofnodion o'ch perthynas â ni. Er enghraifft; pa ddigwyddiadau yr ydych wedi'u mynychu, pa ymholiadau neu gwynion a wnaethoch chi, pa feysydd o'n gwaith yr ydych wedi eu cefnogi neu pa adnoddau rydych chi wedi eu harchebu.
  • I addasu'r wybodaeth a'r apeliadau a anfonwn er mwyn sicrhau ein bod yn gweithio yn y ffordd fwyaf cost-effeithiol a dim ond anfon gwybodaeth sy'n briodol i chi.
  • I wella neu wella'ch profiad ar ein gwefan. Pan fyddwch chi'n nodi'ch dewisiadau trwy'ch defnydd o'n gwefan, efallai y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth hon i bersonoli'r wefan er mwyn diwallu'ch anghenion yn well.

Rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i ni gyda'ch manylion a'ch dewisiadau cyswllt

Dywedwch wrthym cyn gynted ag y bydd unrhyw un o'ch manylion cyswllt yn newid fel y gallwn gadw ein cofnodion yn gyfoes.

Gallwch newid y ffordd yr ydym yn cysylltu â chi neu'r math o ddeunydd yr ydym yn ei anfon atoch ar unrhyw adeg trwy gysylltu â ni trwy'r post, dros y ffôn neu drwy e-bost gan ddefnyddio'r manylion cyswllt uchod.

Gallwch ddad-danysgrifio o'n negeseuon e-bost rheolaidd ar unrhyw adeg trwy ddefnyddio'r dolenni 'dad-danysgrifio' neu 'newid dewisiadau' ar yr e-bost rydych wedi'i dderbyn.

Pwy sy'n gweld eich gwybodaeth?

Defnyddir y wybodaeth a gasglwn yn unig yn y Gynghrair Efengylaidd a Chymrodoriaethau Efengylaidd Lleol y Gynghrair. Nid ydym yn trosglwyddo unrhyw wybodaeth bersonol i unrhyw fudiadau a / neu unigolion eraill heb eich caniatâd penodol, gyda'r eithriadau canlynol:

Mae manylion enw a chyfeiriad yn cael eu trosglwyddo i dai postio i alluogi cyflawni aelodaeth a phostio codi arian ac adnoddau rydych chi wedi gofyn amdanynt. Gallai'r rhain gynnwys cylchgrawn syniadau, adnewyddu aelodaeth, adnoddau, codi arian a gwybodaeth aelodaeth arall yn ôl yr angen.

Pan fo manylion o'r fath yn cael eu rhannu, mae gennym gytundebau cyfrinachedd sydd yn cyfyngu ar y defnydd o'ch gwybodaeth at y diben y darperir ar ei gyfer a sicrhau ei fod yn cael ei storio'n ddiogel ac nad yw'n cael ei gadw mwyach na'r angen. Mae'r holl asiantau yr ydym yn rhannu manylion gyda nhw hefyd yn cydymffurfio â chyfraith diogelu data.

Er mwyn lleihau'r risg o ddatgelu'ch gwybodaeth heb awdurdod, efallai y byddwn yn defnyddio peth o'ch gwybodaeth i wirio pwy ydych chi pan fyddwch chi'n cysylltu â ni.

Ein defnydd o'ch gwybodaeth

Bydd y wybodaeth a roddwch i'r Gynghrair Efengylaidd yn cael ei ddefnyddio i roi gwybodaeth i chi am ein gwaith, gan gynnwys postio, digwyddiadau, adnoddau, codi arian a gwasanaethau a gweithgareddau eraill sy'n cael eu disgrifio ar ein gwefan.

Drwy ddarparu gwybodaeth rydych chi'n cytuno i dderbyn negeseuon sy'n cyfathrebu gwaith y Gynghrair Efengylaidd.

Mae'r Gynghrair Efengylaidd yn defnyddio MailChimp i anfon negeseuon e-bost rheolaidd. Drwy roi eich manylion inni, rydych chi'n rhoi'r caniatâd penodol i'ch Cynghrair Efengylaidd drosglwyddo'ch data i MailChimp. Os na fyddwch yn rhoi'r caniatâd hwn, ni fydd y Gynghrair Efengylaidd yn gallu anfon negeseuon e-bost atoch chi. Bob tro y byddwch chi'n derbyn e-bost, byddwch yn gallu diweddaru'ch dewisiadau ac yn tanysgrifio neu'n dad-danysgrifio o negeseuon e-bost rheolaidd trwy MailChimp.

Gall y Gynghrair Efengylaidd gynnal dadansoddiad o'r wybodaeth bersonol a gasglwn amdanoch chi ac ychwanegu gwybodaeth sydd ar gael i'r cyhoedd er mwyn creu proffil o'ch diddordebau, eich dewisiadau a'ch lefel o roddion posibl, fel y gallwn gysylltu â chi yn y ffordd fwyaf priodol a chyda'r wybodaeth fwyaf perthnasol.

Os ydych chi'n gwneud anrheg bwysig i'n gwaith a lle rydych chi'n cytuno i berthynas o'r fath gyda ni, cewch reolwr perthynas a fydd yn trafod a chytuno â chi unrhyw sensitifrwydd sydd gennych am y data personol sydd gennym a dulliau cysylltu sy'n addas i chi.

Am ba hyd y byddwn yn cadw'ch gwybodaeth?

Mae'r amser rydym yn cadw'r wybodaeth a roddwyd gennych yn dibynnu ar y cyd-destun yr ydych wedi'i ddarparu.

Byddwn ond yn cadw gwybodaeth sy'n angenrheidiol i ni ddarparu postlenni aelodaeth, adnoddau eraill ac at ddibenion ystadegol.

Byddwn yn cadw cofnodion o unrhyw drafodion ariannol y byddwch chi'n eu cyflwyno gyda ni am o leiaf chwe blynedd. Bydd hyn yn ein galluogi i gwrdd â gofynion cyfrifyddu ac ymateb i unrhyw gwestiynau gennych chi sy'n codi yn ystod y cyfnod hwnnw. Rhaid cadw datganiadau a thrafodion Cymorth Rhodd am o leiaf 12 mlynedd ar ôl i'r Gift Aid fod yn ddilys bellach.

Edrych ar y wybodaeth sydd gennym amdanoch chi

Gallwch ofyn am fanylion yr holl wybodaeth sydd gan Gynghrair Efengylaidd amdanoch chi trwy gyflwyno cais ysgrifenedig i'n swyddog diogelu data. Ysgrifennwch at: Y Swyddog Diogelu Data, y Gynghrair Efengylaidd, 176 Copenhagen Street, Llundain, N1 0ST, neu ffoniwch 020 7520 3830 neu e-bostiwch info@eauk.org

Cwcis

Rydym yn defnyddio cwcis i'n galluogi i ddadansoddi sut mae ymwelwyr i'n gwefannau yn eu defnyddio a pha dudalennau y maent yn ymweld â hwy. Mae hyn yn ein galluogi i addasu a phersonoli'r cynnwys ar ein gwefan.

 

Gweini: Cynghrair Efengylaidd Cymru yn gweithio gyda mudiadau Cristnogol eraill yng Nghymru.
Mae'r Cyngrhair Efengylaidd yn gwmni cyfyngedig drwy warant, wedi ei gofrestru yng Nghymru a Lloegr, rhif 123448 Elusen Gofrestredig Rhif 212325

© Hawlfraint 2008-2018 Gweini & Cynghrair Efengylaidd Cymru. Preifatrwydd a Chwcis
Datblygu gwefan i Elusennau ac Eglwysi gan Doive Designs