Skip to Content

Show / Hide Menu

Abertawe

Ffydd yng Nghymru: Yn Cyfrif i'n Cymunedau: Crynodeb Casgliadau ar gyfer Dinas a Sir Abertawe

Hyd yn hyn, bu diffyg tystiolaeth ystadegol gan Gymru am rôl cymunedau ffydd yn y cymunedau ehangach y maen nhw’n rhan ohonynt.  Mae adroddiad Gweini, Ffydd yng Nghymru: Yn Cyfrif i’n Cymunedau, yn darparu gwybodaeth newydd am y gwasanaethau sy’n cael eu darparu gan gymunedau ffydd i’r gymuned ehangach, gan gynnwys: niferoedd y gwirfoddolwyr maen nhw’n eu defnyddio, niferoedd y staff maen nhw’n eu cyflogi i weithio gyda’r gymuned ehangach, yr ystafelloedd a’r neuaddau maen nhw’n eu cynnig, a’u heffaith ar dwristiaeth.

Cyrhaeddodd yr arolwg a fu’n sail i’r adroddiad gyfradd ymateb ardderchog ychydig dros 49%, (dros 58% i Abertawe), ac mae hyn yn ein galluogi i greu crynodebau i bob un o’r awdurdodau unedol.  Dyma rai o uchafbwyntiau’r wybodaeth sydd ar gael ar gyfer Abertawe.

Mae gan Abertawe dros 230 o gymunedau ffydd gweithredol (cynulleidfaoedd unigol, neu blwyfi yn achos yr Eglwys yng Nghymru).  Ar wahân i bedwar mosg, un ganolfan Fwdhaidd ac un gymuned Bahá’í ac un mandir Hindŵaidd, eglwysi yw’r holl gymunedau ffydd a gafodd eu hadnabod yn yr arolwg. 

Yn fras mae hyn yn cynrychioli un eglwys i ddim mwy na 1,000 o bobl yn Abertawe.

Bob wythnos, mae’n cael ei amcangyfrif bod tua 7% o boblogaeth Abertawe yn mynychu gwasanaeth eglwys.  Serch hynny, mae’r ffigwr hwn yn tanamcangyfrif y niferoedd sy’n mynychu dros gyfnod o flwyddyn.  Gan gymryd y gwasanaeth unigol mwyaf ym mhob eglwys dros flwyddyn mae’r ffigwr yn codi i 14%.  Mae’n rhaid bod cyfran sylweddol uwch na hyn yn mynychu un neu ragor o wasanaethau crefyddol ar draws blwyddyn.

Mae amrywiaeth y gwasanaethau y mae eglwysi yn eu darparu yn Abertawe yn enfawr, gan gynnwys sawl gwasanaeth nad oes modd i lywodraethau eu darparu.  Y pump uchaf yw Ymweld ag Ysbytai; Gwaith Ieuenctid (14 - 25 oed); Paratoi ar gyfer Priodas; Cefnogaeth i Bobl Hŷn; a Chefnogaeth i bobl sydd wedi cael profedigaeth; mae niferoedd yr eglwysi sy’n cymryd rhan yn y rhain yn cael ei hamcangyfrif yn 94, 88, 87, 78 a 67, yn eu tro.

Ar ben hynny, mae nifer o eglwysi’n gweithio eisoes mewn meysydd o angen a chyfleoedd sy’n dod i’r amlwg; mae tua 35 eglwys yn gweithio eisoes mewn o leiaf un o’r meysydd o blith hyfforddiant cyflogaeth, ymwybyddiaeth am gyffuriau ac alcohol, a materion cyllid personol ac mae 25 arall yn gobeithio gweithio yn y meysydd hyn yn y dyfodol.

Mae ychydig o dan dri chwarter o’r eglwysi yn Abertawe yn weithredol mewn un maes neu’r llall o wasanaethau cymunedol, gyda chyfartaledd o tua saith maes o weithgarwch yr un.

Mae’n cael ei amcangyfrif bod 3,000 o wirfoddolwyr yn gweithio ar ran y gymuned ehangach mewn gweithgareddau wedi’u trefnu gan eglwysi yn Abertawe.  Mae hyn yn cynrychioli tua 5,000 o oriau’r wythnos, sy’n gyfwerth â thua 125 o weithwyr llawn amser.

At hynny, mae eglwysi yn Abertawe yn cyflogi dros 95 o staff i weithio gyda’r gymuned ehangach, gan gynrychioli 1,400 o oriau pellach yr wythnos, sy’n gyfwerth â thua 35 o weithwyr llawn amser.

Mae llawer o eglwysi’n darparu ystafelloedd a neuaddau ar gyfer y gymuned ehangach.  Yn Abertawe, mae’n cael ei amcangyfrif bod tua 35 yn gweithredu canolfannau cymunedol at bwrpas; mae tua 100 yn rhentu ystafelloedd i grwpiau allanol; ac mae tua 80 yn cynnig rhai ystafelloedd am ddim.

Mae eglwysi’n cynnig cefnogaeth i’r iaith Gymraeg: mae’n cael ei amcangyfrif bod tua 45 eglwys yn Abertawe yn cymryd rhan mewn cynnal dosbarthiadau yn Gymraeg, neu’n cymryd rhan mewn rhedeg gweithgareddau ar gyfer siaradwyr Cymraeg.

Gan ddefnyddio technegau safonol, mae effaith budd economaidd rhai o’r gwasanaethau sy’n cael eu darparu gan eglwysi i Abertawe yn cael ei amcangyfrif i fod tua £5.7M y flwyddyn.

Ac, wrth gwrs, dyma ond ychydig o effaith yr eglwysi.  Er enghraifft, mae’n cael ei amcangyfrif bod tua 30 eglwys yn Abertawe yn cymryd rhan weithredol yn eu Strategaeth Gymunedol leol neu gymryd rhan mewn strategaethau adfywio’r Llywodraeth, neu’r ddau.

E-bost info@gweini.org.uk

 

Gweini: Cynghrair Efengylaidd Cymru yn gweithio gyda mudiadau Cristnogol eraill yng Nghymru.
Mae'r Cyngrhair Efengylaidd yn gwmni cyfyngedig drwy warant, wedi ei gofrestru yng Nghymru a Lloegr, rhif 123448 Elusen Gofrestredig Rhif 212325

© Hawlfraint 2008-2018 Gweini & Cynghrair Efengylaidd Cymru. Preifatrwydd a Chwcis
Datblygu gwefan i Elusennau ac Eglwysi gan Doive Designs