Skip to Content

Show / Hide Menu

Castell-nedd Port Talbot

Ffydd yng Nghymru: Yn Cyfrif i'n Cymunedau:
Crynodeb Casgliadau ar gyfer Nedd Port Talbot

Hyd yn hyn, bu diffyg tystiolaeth ystadegol gan Gymru am rôl cymunedau ffydd yn y cymunedau ehangach y maen nhw’n rhan ohonynt.  Mae adroddiad Gweini, Ffydd yng Nghymru: Yn Cyfrif i’n Cymunedau, yn darparu gwybodaeth newydd am y gwasanaethau sy’n cael eu darparu gan gymunedau ffydd i’r gymuned ehangach, gan gynnwys: niferoedd y gwirfoddolwyr maen nhw’n eu defnyddio, niferoedd y staff maen nhw’n eu cyflogi i weithio gyda’r gymuned ehangach, yr ystafelloedd a’r neuaddau maen nhw’n eu cynnig, a’u heffaith ar dwristiaeth.

Cyrhaeddodd yr arolwg a fu’n sail i’r adroddiad gyfradd ymateb ardderchog ychydig dros 49%, (tua 53% i Nedd Port Talbot), ac mae hyn yn ein galluogi i greu crynodebau i bob un o’r awdurdodau unedol.  Dyma rai o uchafbwyntiau’r wybodaeth sydd ar gael ar gyfer Nedd Port Talbot.

Mae gan Nedd Port Talbot dros 120 o gymunedau ffydd gweithredol (cynulleidfaoedd unigol, neu blwyfi yn achos yr Eglwys yng Nghymru).  Ar wahân i ddau fosg, eglwysi yw’r holl gymunedau ffydd a gafodd eu hadnabod yn yr arolwg.  Yn fras mae hyn yn cynrychioli un eglwys i ddim mwy na 1,100 o bobl yn Nedd Port Talbot.

Bob wythnos, mae’n cael ei amcangyfrif bod tua 5% o boblogaeth Nedd Port Talbot yn mynychu gwasanaeth eglwys.  Serch hynny, mae’r ffigwr hwn yn tanamcangyfrif y niferoedd sy’n mynychu dros gyfnod o flwyddyn.  Gan gymryd y gwasanaeth unigol mwyaf ym mhob cymuned ffydd dros flwyddyn mae’r ffigwr yn codi i 9%.  Mae’n rhaid bod cyfran sylweddol uwch na hyn yn mynychu un neu ragor o wasanaethau crefyddol ar draws blwyddyn.

Mae amrywiaeth y gwasanaethau y mae eglwysi yn eu darparu yn Nedd Port Talbot yn enfawr, gan gynnwys sawl gwasanaeth nad oes modd i lywodraethau eu darparu.  Y pump uchaf yw Gwaith Plant (o dan 14 oed); Ymweld ag Ysbytai; Gweithgareddau cymdeithasol (clwb cinio, bar coffi, ac ati); Gwaith Ieuenctid (14 - 25 oed); a Pharatoi ar gyfer Priodas; mae niferoedd yr eglwysi sy’n cymryd rhan yn y rhain yn cael ei hamcangyfrif yn 46, 43, 42, 36 a 33, yn eu tro.

Ar ben hynny, mae nifer o eglwysi yn gweithio eisoes mewn meysydd o angen a chyfleoedd sy’n dod i’r amlwg; mae tua 10 eglwys yn gweithio eisoes mewn o leiaf un o’r meysydd o blith hyfforddiant cyflogaeth, ymwybyddiaeth am gyffuriau ac alcohol, a materion cyllid personol ac mae 20 arall yn gobeithio gweithio yn y meysydd hyn yn y dyfodol.

Mae dros 60% o’r eglwysi yn Nedd Port Talbot yn weithredol mewn un maes neu’r llall o wasanaethau cymunedol, gyda chyfartaledd o tua phedwar maes o weithgarwch yr un.

Mae’n cael ei amcangyfrif bod tua 1,000 o wirfoddolwyr yn gweithio ar ran y gymuned ehangach mewn gweithgareddau wedi’u trefnu gan eglwysi yn Nedd Port Talbot.  Mae hyn yn cynrychioli tua 1,700 o oriau’r wythnos, sy’n gyfwerth â thros 40 o weithwyr llawn amser.

At hynny, mae eglwysi yn Nedd Port Talbot yn cyflogi tua 50 o staff i weithio gyda’r gymuned ehangach, gan gynrychioli 700 o oriau pellach yr wythnos, sy’n gyfwerth â thua 18 o weithwyr llawn amser.

Mae llawer o eglwysi’n darparu ystafelloedd a neuaddau ar gyfer y gymuned ehangach.  Yn Nedd Port Talbot, mae’n cael ei amcangyfrif bod tua 7 yn gweithredu canolfannau cymunedol at bwrpas; mae tua 50 yn rhentu ystafelloedd i grwpiau allanol; ac mae tua 30 yn cynnig rhai ystafelloedd am ddim.

Mae eglwysi’n cynnig cefnogaeth i’r iaith Gymraeg: mae’n cael ei amcangyfrif bod tua 12  eglwys yn Nedd Port Talbot yn cymryd rhan mewn cynnal dosbarthiadau yn Gymraeg, neu’n cymryd rhan mewn rhedeg gweithgareddau ar gyfer siaradwyr Cymraeg.

Gan ddefnyddio technegau safonol, mae effaith budd economaidd rhai o’r gwasanaethau sy’n cael eu darparu gan eglwysi i Nedd Port Talbot yn cael ei amcangyfrif i fod tua £2.5M y flwyddyn.

Ac, wrth gwrs, dyma ond ychydig o effaith yr eglwysi.  Er enghraifft, mae’n cael ei amcangyfrif bod tua 8 eglwys yn Nedd Port Talbot yn cymryd rhan weithredol yn eu Strategaeth Gymunedol leol.

E-bost info@gweini.org.uk

 

Gweini: Cynghrair Efengylaidd Cymru yn gweithio gyda mudiadau Cristnogol eraill yng Nghymru.
Mae'r Cyngrhair Efengylaidd yn gwmni cyfyngedig drwy warant, wedi ei gofrestru yng Nghymru a Lloegr, rhif 123448 Elusen Gofrestredig Rhif 212325

© Hawlfraint 2008-2018 Gweini & Cynghrair Efengylaidd Cymru. Preifatrwydd a Chwcis
Datblygu gwefan i Elusennau ac Eglwysi gan Doive Designs