Skip to Content

Show / Hide Menu

Conwy

Ffydd yng Nghymru: Yn Cyfrif i’n Cymunedau:
Crynodeb Casgliadau ar gyfer Bwrdeistref Sirol Conwy

Hyd yn hyn, bu diffyg tystiolaeth ystadegol gan Gymru am rôl cymunedau ffydd yn y cymunedau ehangach y maen nhw’n rhan ohonynt.  Mae adroddiad Gweini, Ffydd yng Nghymru: Yn Cyfrif i’n Cymunedau, yn darparu gwybodaeth newydd am y gwasanaethau sy’n cael eu darparu gan gymunedau ffydd i’r gymuned ehangach, gan gynnwys: niferoedd y gwirfoddolwyr maen nhw’n eu defnyddio, niferoedd y staff maen nhw’n eu cyflogi i weithio gyda’r gymuned ehangach, yr ystafelloedd a’r neuaddau maen nhw’n eu cynnig, a’u heffaith ar dwristiaeth.

Cyrhaeddodd yr arolwg a fu’n sail i’r adroddiad gyfradd ymateb ardderchog ychydig dros 49%, (tua 50% i Gonwy), ac mae hyn yn ein galluogi i greu crynodebau i bob un o’r awdurdodau unedol.  Dyma rai o uchafbwyntiau’r wybodaeth sydd ar gael ar gyfer Conwy.

Mae gan Gonwy dros 160 o gymunedau ffydd gweithredol (cynulleidfaoedd unigol, neu blwyfi yn achos yr Eglwys yng Nghymru).  Ar wahân i un mosg, eglwysi yw’r holl gymunedau ffydd a gafodd eu hadnabod yn yr arolwg. Yn fras mae hyn yn cynrychioli un eglwys i ddim mwy na 660 o bobl yng Nghonwy.

Bob wythnos, mae’n cael ei amcangyfrif bod tua 8.5% o boblogaeth Conwy yn mynychu gwasanaeth eglwys.  Serch hynny, mae’r ffigwr hwn yn tanamcangyfrif y niferoedd sy’n mynychu dros gyfnod o flwyddyn.  Gan gymryd y gwasanaeth unigol mwyaf ym mhob cymuned ffydd dros flwyddyn mae’r ffigwr yn codi i 15.7%.  Mae’n rhaid bod cyfran sylweddol uwch na hyn yn mynychu un neu ragor o wasanaethau crefyddol ar draws blwyddyn.

Mae amrywiaeth y gwasanaethau y mae eglwysi yn eu darparu yng Nghonwy yn enfawr, gan gynnwys sawl gwasanaeth nad oes modd i lywodraethau eu darparu.  Y pump uchaf yw Gwaith Plant (o dan 14 oed); Gweithgareddau Cymdeithasol (clwb cinio, bar coffi, ac ati); Ymweld ag Ysbytai; Cefnogaeth i bobl sydd wedi cael profedigaeth; a Pharatoi ar gyfer Priodas; mae niferoedd yr eglwysi sy’n cymryd rhan yn y rhain yn cael ei hamcangyfrif yn 68, 63, 57, 55 a 52, yn eu tro.

Ar ben hynny, mae nifer o eglwysi yn gweithio eisoes mewn meysydd o angen a chyfleoedd sy’n dod i’r amlwg; mae tua 5 eglwys yn gweithio eisoes mewn o leiaf un o’r meysydd o blith hyfforddiant cyflogaeth, ymwybyddiaeth am gyffuriau ac alcohol, a materion cyllid personol ac mae 15 arall yn gobeithio gweithio yn y meysydd hyn yn y dyfodol.

Mae dros ddau draean o’r eglwysi yng Nghonwy yn weithredol mewn un maes neu’r llall o wasanaethau cymunedol, gyda chyfartaledd o tua phum maes o weithgarwch yr un.

Mae’n cael ei amcangyfrif bod tua 2,500 o wirfoddolwyr yn gweithio ar ran y gymuned ehangach mewn gweithgareddau wedi’u trefnu gan eglwysi yng Nghonwy.  Mae hyn yn cynrychioli dros 3,600 o oriau’r wythnos, sy’n gyfwerth â thua 90 o weithwyr llawn amser.

At hynny, mae eglwysi yng Nghonwy yn cyflogi dros 60 o staff i weithio gyda’r gymuned ehangach, gan gynrychioli 1,250 o oriau pellach yr wythnos, sy’n gyfwerth â thros 30 o weithwyr llawn amser.

Mae llawer o eglwysi’n darparu ystafelloedd a neuaddau ar gyfer y gymuned ehangach.  Yng Nghonwy, mae’n cael ei amcangyfrif bod tua 22 yn gweithredu canolfannau cymunedol at bwrpas; mae tua 75 yn rhentu ystafelloedd i grwpiau allanol; ac mae tua 50 yn cynnig rhai ystafelloedd am ddim.

Mae eglwysi’n cynnig cefnogaeth i’r iaith Gymraeg: mae’n cael ei amcangyfrif bod tua 40 o eglwysi yng Nghonwy yn cymryd rhan mewn cynnal dosbarthiadau yn Gymraeg, neu’n cymryd rhan mewn rhedeg gweithgareddau ar gyfer siaradwyr Cymraeg.

Gan ddefnyddio technegau safonol, mae effaith budd economaidd rhai o’r gwasanaethau sy’n cael eu darparu gan eglwysi i Gonwy yn cael ei amcangyfrif i fod tua £4.4M y flwyddyn.

Ac, wrth gwrs, dyma ond ychydig o effaith y cymunedau ffydd.  Er enghraifft, mae’n cael ei amcangyfrif bod tua 15 eglwys yng Nghonwy yn cymryd rhan weithredol yn eu Strategaeth Gymunedol leol neu gymryd rhan yn strategaethau adfywio’r Llywodraeth.

 

Gweini: Cynghrair Efengylaidd Cymru yn gweithio gyda mudiadau Cristnogol eraill yng Nghymru.
Mae'r Cyngrhair Efengylaidd yn gwmni cyfyngedig drwy warant, wedi ei gofrestru yng Nghymru a Lloegr, rhif 123448 Elusen Gofrestredig Rhif 212325

© Hawlfraint 2008-2018 Gweini & Cynghrair Efengylaidd Cymru. Preifatrwydd a Chwcis
Datblygu gwefan i Elusennau ac Eglwysi gan Doive Designs