Skip to Content

Show / Hide Menu

Sir Gaerfyrddin

Ffydd yng Nghymru: Yn Cyfrif i’n Cymunedau:
Crynodeb Casgliadau ar gyfer Sir Gaerfyrddin

Hyd yn hyn, bu diffyg tystiolaeth ystadegol gan Gymru am rôl cymunedau ffydd yn y cymunedau ehangach y maen nhw’n rhan ohonynt.  Mae adroddiad Gweini, Ffydd yng Nghymru: Yn Cyfrif i’n Cymunedau, yn darparu gwybodaeth newydd am y gwasanaethau sy’n cael eu darparu gan gymunedau ffydd i’r gymuned ehangach, gan gynnwys: niferoedd y gwirfoddolwyr maen nhw’n eu defnyddio, niferoedd y staff maen nhw’n eu cyflogi i weithio gyda’r gymuned ehangach, yr ystafelloedd a’r neuaddau maen nhw’n eu cynnig, a’u heffaith ar dwristiaeth.

Cyrhaeddodd yr arolwg a fu’n sail i’r adroddiad gyfradd ymateb ardderchog ychydig dros 49%, (ychydig dros 47% i Sir Gaerfyrddin), ac mae hyn yn ein galluogi i greu crynodebau i bob un o’r awdurdodau unedol.  Dyma rai o uchafbwyntiau’r wybodaeth sydd ar gael ar gyfer Sir Gaerfyrddin.

Mae gan Sir Gaerfyrddin dros 410 o gymunedau ffydd gweithredol (cynulleidfaoedd unigol, neu blwyfi yn achos yr Eglwys yng Nghymru).  Ar wahân i un mosg ac un Mandir Hindŵaidd, eglwysi yw’r holl gymunedau ffydd a gafodd eu hadnabod yn yr arolwg. 

Yn fras mae hyn yn cynrychioli un gynulleidfa Gristnogol i ddim mwy na 430 o bobl yn Sir Gaerfyrddin.

Bob wythnos, mae’n cael ei amcangyfrif bod tua 9.3% o boblogaeth Sir Gaerfyrddin yn mynychu gwasanaeth eglwys neu gapel.  Serch hynny, mae’r ffigwr hwn yn tanamcangyfrif y niferoedd sy’n mynychu dros gyfnod o flwyddyn.  Gan gymryd y gwasanaeth unigol mwyaf ym mhob cynulleidfa dros flwyddyn mae’r ffigwr yn codi i 19%.  Mae’n rhaid bod cyfran sylweddol uwch na hyn yn mynychu un neu ragor o wasanaethau crefyddol ar draws blwyddyn.

Mae amrywiaeth y gwasanaethau y mae eglwysi yn eu darparu yn Sir Gaerfyrddin yn enfawr, gan gynnwys sawl gwasanaeth nad oes modd i lywodraethau eu darparu.  Y pump uchaf yw Ymweld ag Ysbytai; Gwaith Plant (o dan 14 oed); Paratoi ar gyfer Priodas; Gweithgareddau Cymdeithasol (clwb cinio, bar coffi, ac ati); a Chefnogaeth i bobl sydd wedi cael profedigaeth; mae niferoedd yr eglwysi sy’n cymryd rhan yn y rhain yn cael ei hamcangyfrif yn 147, 137, 127, 124 a 112, yn eu tro.

Ar ben hynny, mae nifer o eglwysi yn gweithio eisoes mewn meysydd o angen a chyfleoedd sy’n dod i’r amlwg; mae tua 10 eglwys yn gweithio eisoes mewn o leiaf un o’r meysydd o blith hyfforddiant cyflogaeth, ymwybyddiaeth am gyffuriau ac alcohol, a materion cyllid personol ac mae 30 arall yn gobeithio gweithio yn y meysydd hyn yn y dyfodol.

Mae dros 60% o’r eglwysi yn Sir Gaerfyrddin yn weithredol mewn un maes neu’r llall o wasanaethau cymunedol, gyda chyfartaledd o tua phum maes o weithgarwch yr un.

Mae’n cael ei amcangyfrif bod tua 3,700 o wirfoddolwyr yn gweithio ar ran y gymuned ehangach mewn gweithgareddau wedi’u trefnu gan eglwysi yn Sir Gaerfyrddin.  Mae hyn yn cynrychioli dros 7,000 o oriau’r wythnos, sy’n gyfwerth â thua 180 o weithwyr llawn amser.

At hynny, mae eglwysi yn Sir Gaerfyrddin yn cyflogi dros 100 o staff i weithio gyda’r gymuned ehangach, gan gynrychioli 2,400 o oriau pellach yr wythnos, sy’n gyfwerth â 60 o weithwyr llawn amser ychwanegol.

Mae llawer o eglwysi’n darparu ystafelloedd a neuaddau ar gyfer y gymuned ehangach.  Yn Sir Gaerfyrddin, mae’n cael ei amcangyfrif bod tua 30 yn gweithredu canolfannau cymunedol at bwrpas; mae tua 150 yn rhentu ystafelloedd i grwpiau allanol; ac mae tua 110 yn cynnig rhai ystafelloedd am ddim.

Mae eglwysi’n cynnig cefnogaeth i’r iaith Gymraeg: mae’n cael ei amcangyfrif bod tua 110 o eglwysi yn Sir Gaerfyrddin yn cymryd rhan mewn cynnal dosbarthiadau yn Gymraeg, neu weithgareddau ar gyfer siaradwyr Cymraeg.

Gan ddefnyddio technegau safonol, mae effaith budd economaidd rhai o’r gwasanaethau sy’n cael eu darparu i gymunedau lleol yn Sir Gaerfyrddin yn cael ei amcangyfrif i fod tua £8M y flwyddyn.

Ac, wrth gwrs, dyma ond ychydig o effaith yr eglwysi.  Er enghraifft, mae’n cael ei amcangyfrif bod tua 30 eglwys yn Sir Gaerfyrddin yn cymryd rhan weithredol yn eu Strategaeth Gymunedol leol neu wedi cymryd rhan mewn mentrau adfywio’r Llywodraeth neu fentrau datblygiad economaidd neu gymdeithasol, neu’r ddau.

E-bost info@gweini.org.uk

 

Gweini: Cynghrair Efengylaidd Cymru yn gweithio gyda mudiadau Cristnogol eraill yng Nghymru.
Mae'r Cyngrhair Efengylaidd yn gwmni cyfyngedig drwy warant, wedi ei gofrestru yng Nghymru a Lloegr, rhif 123448 Elusen Gofrestredig Rhif 212325

© Hawlfraint 2008-2018 Gweini & Cynghrair Efengylaidd Cymru. Preifatrwydd a Chwcis
Datblygu gwefan i Elusennau ac Eglwysi gan Doive Designs