Skip to Content

Show / Hide Menu

Gwerthoedd a Gweledigaeth

Datganiad Gwerthoedd

YSGOGIAD

Credwn:

 • fod gan y model gorau ar gyfer cymdeithas sefydlog, arddangosiadau ymarferol o gariad, gofal, tosturi a gweithredoedd ufudd-dod, ac yn dilyn y gorchymyn mawr yn Ioan 13 ad. 34. “Dw i’n rhoi gorchymyn newydd i chi: Carwch eich gilydd. Rhaid i chi garu'ch gilydd yn union fel dw i wedi'ch caru chi.” Rydym yn ymroddi i’r fath wirionedd Beiblaidd.
 • y dylem geisio heddwch a ffyniant ein cenedl yn unol â Jeremeia 29 ad. 7 & 8. “Ceisiwch hefyd heddwch y ddinas yr hon y'ch caethgludais chi iddi, a gweddïwch ar yr Arglwydd drosti hi; canys yn ei heddwch hi y bydd heddwch i chwithau.”
 • bod ein ffydd Gristnogol a gweddïo’n hanfodol ac yn cryfhau ein hysgogiad ymhob un o’n gweithredoedd.
 • y byddwn yn dod â dilysrwydd a gwerth i’r Sector Gwirfoddol Cristnogol yn llygaid y genedl gyfan, wrth i ni newid agwedd cymdeithas tuag at y pwysigrwydd a roddir ar ffydd ac ar wirionedd Beiblaidd gan y Sector Gwirfoddol Cristnogol.

POBL AC AMRYWIAETH

Credwn:

 • fod pawb yn haeddu parch, heb ragfarn.
 • y bydd gwasanaethu ein cymunedau yn cael ei gydnabod, ei gefnogi a’i werthfawrogi gan ymgorfforiad ehangaf yr eglwys.
 • y dylid parchu rhyddid pobl o bob ffydd neu ddim ffydd i rannu ond nid i orfodi eu golwg ar y byd.
 • y gallwn ymgynghori o fewn y Sector Gwirfoddol Cristnogol a sicrhau ein bod yn cynrychioli eu barn yn fwy na ddigon ac yn gywir.
 • y dylem annog a galluogi cyflogedigion a gwirfoddolwyr i gyrraedd eu nodau, ymgymryd â datblygiad a hyfforddiant personol, cyrraedd boddhad, dysgu sut i gyrraedd rhagoriaeth, tyfu trwy ddysgu gan eu camgymeriadau a rhannu eu syniadau. Bydd hyn yn cael ei gyflawni trwy adeiladu gweithle sy’n hysbysu, annog, monitro perfformiad, darparu adborth, hyfforddi a gwobrwyo rhagoriaeth a chyflawniad.
 • y dylem ac y byddwn yn mabwysiadu strwythur rheoli, arwain a chyfundrefnol sy’n hwyluso ac yn croesawu cyfraniad gan bob aelod o staff a gwirfoddolwyr wrth gyrraedd nodau ein gweledigaeth, strategaethau a thargedau.

EGWYDDORION GWEITHREDU CYFFREDINOL

Credwn:

 • y gallwn ac y bydd ffocws gennym – gan roi blaenoriaeth i’r materion a fydd yn macsimeiddio effaith ein hadnoddau sydd ar gael.
 • y gallwn ac y byddwn yn cyfathrebu ein gwaith mewn fformat hawdd i’w chyrchu i’r sector gwirfoddol.
 • y dylem geisio safonau uchaf gonestrwydd, atebolrwydd ariannol a stiwardiaeth i gyflawni rhagoriaeth.
 • y byddwn yn edrych ymlaen ac yn pwyso’n gyson i wynebu materion a heriau yfory.
 • bod angen arnom gydnabod, gwerthfawrogi a pharchu ein hadnoddau i gyd, gan gynnwys ariannol, a sicrhau eu bod yn cael eu defnyddio, yn derbyn gofal a chael eu rheoli’n gywir. Bydd ein cyfrifyddu mor agored a hygyrch â phosibl, gan ddefnyddio gweithdrefnau cyfredol cymeradwy.

MECANWEITHIAU

Credwn:

 • fod y pwys mwyaf i sicrhau bod amddiffyniad i blant ac oedolion agored i niwed, a gweithdrefnau iechyd a diogelwch yn cael eu gweithredu’n llawn.
 • ei fod yn ddoeth paratoi cynllun datblygu blynyddol a byddwn yn monitro ac adolygu’r strategaeth a thargedau hyn yn rheolaidd gan wneud unrhyw newidiadau sydd eisiau ac sy’n ddymunol i gyflawni nodau’r weledigaeth.
 • fod angen cynnal strwythur cyfundrefnol cenedlaethol sy’n galluogi lefel uchel o fewnbwn oddi wrth y Cynghorwyr lleol a’r Cyngor Cenedlaethol.

Nodau Gweledigaeth Gweini

 1. Bydd CYNRYCHIOLAETH effeithiol yn arwain at gydnabyddiaeth gynyddol o Gweini fel llais gwybodus, credadwy sy’n wir cynrychioli pawb ac y gellir ymddiried ynddi gan bawb ynghlwm yn y sector ac hefyd fel llais deallus, credadwy a dibyncdwy yr Eglwys, holl lefelau o'r llywodraeth a phob ffydd.
   
  • Bydd cyfathrebiadau wedi’u rheoli’n genedlaethol er mwyn sicrhau bod cyswllt rheolaidd a bod barn y Cyngor Cenedlaethol, yn adweithiol ac yn rhagweithiol, yn cael ei hadlewyrchu’n llawn i Aelodau’r Cynulliad Cenedlaethol, i bob plaid wleidyddol, adrannau Gwasanaeth Sifil Cenedlaethol a chyrff Sector Cyhoeddus Cenedlaethol eraill sy’n gweithredu yn y sector gwirfoddol ar draws Cymru, ar bob lefel.
    
  • Yn cynrychioli materion Sector Gwirfoddol Cristnogol Cymru i San Steffan, Sefydliadau Ewropeaidd a’r Cenhedloedd Unedig.
    
  • Bydd cyfathrebiadau wedi’u rheoli’n lleol er mwyn sicrhau bod cyswllt rheolaidd a bod barn Cyngor y Gweini Lleol, yn adweithiol ac yn rhagweithiol, yn cael ei hadlewyrchu’n llawn i Gynghorwyr yr Awdurdodau Lleol, i bob plaid wleidyddol, swyddogion llywodraeth leol perthnasol a chyrff Sector Cyhoeddus lleol priodol, ar bob lefel.
    
  • I gael ei weld yn gyfrannwr adnabyddus, gyda chysylltiadau da, sy’n cael ei werthfawrogi a’i barchu ac yn gredadwy iawn gan y Sector Gwirfoddol seciwlar.
    
 2. I gael ei gydnabod yn brif fan cyswllt am RWYDWEITHIO darpariaeth i’r Sector Gwirfoddol Cristnogol, i’r rheiny sy’n gweithio gartref a thramor. Hefyd, mae’n rhaid ei fod yn effeithiol fel canolbwynt allweddol ar gyfer datblygiad rhwydweithio perthnasau a phartneriaethau effeithiol sy’n tyfu ac sy’n cefnogi ei gilydd o fewn y sector.
   
 3. I ddarparu GWYBODAETH ardderchog, reolaidd a hawdd i’w chyrchu am faterion polisi, codi arian, arfer gorau a datblygiadau cyfredol yn y sector.
   
 4. I geisio am y safon uchaf ymhob peth yr ydym yn ei wneud a cheisio gadael argraff gadarnhaol iawn gyda holl fuddiolwyr ein gwasanaethau.

 

Gweini: Cynghrair Efengylaidd Cymru yn gweithio gyda mudiadau Cristnogol eraill yng Nghymru.
Mae'r Cyngrhair Efengylaidd yn gwmni cyfyngedig drwy warant, wedi ei gofrestru yng Nghymru a Lloegr, rhif 123448 Elusen Gofrestredig Rhif 212325

© Hawlfraint 2008-2018 Gweini & Cynghrair Efengylaidd Cymru. Preifatrwydd a Chwcis
Datblygu gwefan i Elusennau ac Eglwysi gan Doive Designs